"No one is too busy, it is just a matter of priorities"

Privacy Statement

Algemene Privacy Wet

Massagepraktijk Panacee Massagepraktijk Panacee, gevestigd in Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.massagepraktijkpanacee.nl
Purmerend
Tel.: +31 6 48943485

J.M.Veltman is de Functionaris Gegevensbescherming van Massagepraktijk Panacee. Hij/zij is te bereiken via welkom@massagepraktijkpanacee.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Massagepraktijk Panacee verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@massagepraktijkpanacee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Massagepraktijk Panacee verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Massagepraktijk Panacee verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Massagepraktijk Panacee neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massagepraktijk Panacee) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Massagepraktijk Panacee bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)

Persoonsgegevens: Zolang u klant bent van ons Reden: noodzakelijk voor onze dienstverlening
Personalia: Zoland u klant bent van ons Reden: noodzakelijk voor onze dienstverlening
Adres: Zolang u klant bent van ons Reden: noodzakelijk voor onze dienstverlening

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Massagepraktijk Panacee verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Massagepraktijk Panacee gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Massagepraktijk Panacee en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@massagepraktijkpanacee.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Massagepraktijk Panacee wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fautoriteitpersoonsgegevens.nl%2Fnl%2Fcontact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens%2Ftip-ons&data=02%7C01%7C%7Cfa95aef4594d42c652a108d6d6c67a03%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636932545268473247&sdata=A%2B6krlNwHv8A03I%2BVnAVS%2Fgl%2FNTxiKU6LugSeFnXZtA%3D&reserved=0

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Massagepraktijk Panacee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via welkom@massagepraktijkpanacee.nl

Contact

Massagepraktijk Panacee
Lauwersmeer 227
1447 LH Purmerend

06 48943485

 

Bankrelatie: NL73 KNAB 0408 4370 73
t.n.v. Massagepraktijk Panacee

welkom@massagepraktijkpanacee.nl

     Openingstijden

Maandag 09.00-17.00 uur
Dinsdag 09.00-21.00 uur
Woensdag 09.00-21.00 uur
Donderdag 09.00-21.00 uur
Vrijdag 09.00-17.00 uur
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten